گروه اقتصاد نظری

 


مهنوش عبداله میلانی
مرتبه علمی: دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سهیلا پروین
مرتبه علمی:
استاد  
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


عباس شاکری
مرتبه علمی:
استاد 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سیدمحمدرضا سیدنورانی
مرتبه علمی: استاد 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


اسفندیار جهانگرد
مرتبه علمی: دانشیار 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


تیمور محمدی
مرتبه علمی: استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رضا مقدس
مرتبه علمی:
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


پریسا مهاجری
مرتبه علمی: دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمدجواد نوراحمدی
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


جواد طاهرپور
مرتبه علمی:
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رضا طالبلو
مرتبه علمی:
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی اصغر سالم
مرتبه علمی:
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سیروس امیدوار
مرتبه علمی:
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی