گروه اقتصاد انرژی،کشاورزی و محیط زیست

 


عبدالرسول قاسمی 
مرتبه علمی: دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی امامی‌میبدی 
مرتبه علمی: استاد 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی فریدزاد 
مرتبه علمی: دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مرتضی خورسندی 
مرتبه علمی: دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


عاطفه تکلیف 
مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حمید آماده
مرتبه علمی:
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سمانه عابدی
مرتبه علمی:
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی