• کارکنان مرکز فناوری
پدرام کریمی 
سمت : رئیس مرکز فناوری دانشکده
شماره تلفن: 270

 

لیلا نانکلی
سمت:کارشناس مرکز فناوری و مسئول وب سایت دانشکده
شماره تماس: 390