• آموزش


هشتمين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

فراخوان هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (الگوی پیشرفت: پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق) به همراه محورهای همایش 

تاریخ درج خبر: 1397/08/20 - ساعت درج خبر: ١٥:٢٦ - شماره خبر: ٧٣٥٢ - تعداد بازدید: 289


خروج