• تاریخچه کتابخانه

در سال 1337 به نام کتابخانه انستیتو بازرگانی با حدود 3000 جلد کتاب تاسیس شد، این مرکز بعد ها با عنوان مدرسه عالی بازرگانی و سپس مجتمع علوم اداری و بازرگانی به ارائه خدمات پرداخت.در سال 1363 حدود 4000 عنوان کتاب در حوزه های موضوعی مدیریت و حسابداری از مجموعه این کتابخانه خارج و پایه تاسیس کتابخانه مدیریت و حسابداری قرار گرفت و در سال 1377 در حدود 1000 عنوان کتاب در حوزه موضوعی حقوق نیز از مجموعه این کتابخانه خارج و پایه اولیه تاسیس کتابخانه حقوق و علوم  سیاسی قرار گرفت.

در حال حاضر به عنوان کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم ریاضی و کامپیوتر به فعالیت و ارائه خدمات به چهار دانشکده مشغول است.