• اقتصاد کشاورزی و محیط زیست

مصطفی شریف
مرتبه علمي :
استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حمید آماده
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


آرین دانشمند
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سمانه عابدی
مرتبه علمي :
استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي