• اقتصاد کشاورزی و محیط زیست

مصطفی شریف مرتبه علمي : استادیار دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حمید آماده مرتبه علمي : استاديار دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حمیدرضا ارباب مرتبه علمي : استاديار دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


آرین دانشمند مرتبه علمي : استاديار دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سمانه عابدی مرتبه علمي : استاديار دريافت رزومه علمي و پژوهشي