• مدیر گروه های آموزشی
نام و نام خانوادگي: امرالله امینی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: amrolahamini@yahoo.com

شماره تماس: 88725400 

مدیر گروه اقتصاد اسلامی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: مسعود درخشان

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: safipour1360@gmail.com

شماره تماس: 88725400 

مدیر گروه اقتصاد انرژی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: جاوید بهرامی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: javid_bahrami@yahoo.com

شماره تماس: 88725400 

مدیر گروه اقتصاد بازرگانی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: علی عسگر بانویی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: banouei7@yahoo.com

شماره تماس: 88725400 

مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: مهنوش عبداله میلانی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: milani@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725400 

مدیر گروه اقتصاد نظری

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: مصطفی شریف

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: mostafasharif2004@yahoo.com

شماره تماس: 88725400 

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست

دريافت رزومه علمي و پژوهشي