• ارتباط دانشکده

لیست تلفن های دانشکده

 

ردیف نام واحد تلفن
1 دفتر ریاست دانشکده 88716520
2 دفتر معاونین دانشکده 88723165
3 دفتر شاهد و ایثارگر 88721224
4 دفتر قراردادهای اساتید 88554910
 5 اداره آموزش 88726383
6  اداره امور عمومی 88554905
7  امور دانشجویی  88554902
8  واحد سعمی و بصری 88554907
9 امور مالی 88703141
10 حراست  88721226
11 کارپردازی 88554908
12 دبیر خانه 88726387
13 دفتر گروهها 88713160
14 فصلنامه 88726388
15 پژوهشنامه اقتصادی انرژی ایران 88726388
16 پژوهشهای اقتصادی ایران 88703261
17 پژوهشنامه اقتصادی 88703252
18 اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 88554904
19 پژوهشی 88718616
20 تلفنخانه 88725400