• ارتباط دانشکده

لیست تلفن های دانشکده

ردیف نام واحد تلفن
1 دفتر ریاست دانشکده 88716520
2 دتفر معاونین دانشکده 88723165
3 دفتر شاهد و ایثارگر 88721224
4 دفتر قراردادهای اساتید 88554910
 5 اداره آموزش 88726383
6  امور عمومی دانشکده 88554905
7  امور دانشجویی دانشکده 88554902
8  مسئول سعمی و بصری 88554907
9 امور مالی 88703141
10 حراست  88721226
11 کارپرداز 88554908
12 دبیر خانه 88726387
13 دفتر گروههای آموزشی 88713160
14 فصلنامه 88726388
15 پژوهشی 88718616
16 تلفنخانه 88725400