• چارت دروس

کارشناسی 

1. چارت دروس اقتصاد اسلامی

2. چارت دروس اقتصاد انرژی

3. چارت دروس اقتصاد بارزگانی

4. چارت دروس اقتصاد نظری

5. چارت دروس اقتصاد کشاورزی و محیط زیست

6. چارت دروس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی


کارشناسی ارشد

1. چارت دروس علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد محیط زیست 

2. چارت دروس  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3. چارت دروس اقتصاد و تجارت الکترونیک

4. چارت دروس اقتصاد انرژی


دکتری

1. چارت دروس اقتصاد بخش عمومی

2. چارت دروس اقتصاد سنجی

3. چارت دروس اقتصاد مالی

4. چارت دروس اقتصاد پولی

5. چارت دروس اقتصاد ریاضی

6. چارت دروس اقتصاد توسعه

7. چارت دروساقتصاد نفت و گاز

8. چارت دروس اقتصاد فلسفه

9. چارت دروس اقتصاد اسلامی

10. چارت دروس اقتصاد شهری و منطقه ای

11. چارت دروس اقتصاد نظری

12. چارت دروس نظامهای اقتصادی