• اطلاعیه برگزاری جلسات

برگزاری جلسه دفاع نهایی کارشناسی ارشد خانم سهیلا عظیمی

موضوع پایان نامه: عملکرد صادرات کشور در اقتصاد مقاومتی

استاد راهنما: دکتر تاری

استاد مشاور: دکتر رضایی تبار

استاد داور: دکتر شاکری

زمان دفاع: 18 مهر ماه ۱۳۹۵، ساعت 15.30 صبح 

 مکان: سالن شماره 6

 


برگزاری جلسه دفاع نهایی کارشناسی ارشد  خانم سمیرا محمدی

موضوع پایان نامه:« تأثير نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست در ایران »

استاد راهنما: دکتر فریدزاد

استاد مشاور: دکتر آماده

استاد داور: دکتر قاسمی

زمان دفاع: ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۵، ساعت 15صبح 

مکان: سالن شماره 4