• کارکنان دانشکده

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 طیبه عطارزاده رییس اداره آموزش 222
2 حمیده شعبانی کارشناس آموزش 281
3 فاطمه خلیلی کارشناس آموزش 280
4 فاطمه قلی‌زاده کارشناس آموزش 219
5 فاطمه غلامحسینی کارشناس آموزش 233
6 زهرا رضایی کارشناس آموزش 373
7 یاسر دلبری کارشناس آموزش 232
8 علیرضا جعفری کارشناس امور کتابخانه 381
9 لیلا لطفی کارشناس امور کتابخانه 241
10 ملیجه قربانیان کارشناس امور کتابخانه 284
11 اکرم شیخ کارشناس امور کتابخانه 220
12 فریده تابش کارشناس امور کتابخانه 238
13 غلامرضا احمدی کارشناس مسئول امور پژوهشی 330
14 مریم مه‌آبادی کارشناس امور پژوهشی 255
15 اکبر احمدی کارشناس پژوهشکده  250
16 مژگان حاجی‌خانی کارشناس امور پژوهشی 215
17 لیلا صفی‌پور کارشناس فصلنامه 326
18 مرغوب قلی‌زاده کارشناس فصلنامه  326
19 سمیه اقلامی کارشناس فصلنامه 290
20 پدرام کریمی  مسئول مرکز رایانه 270
21 لیلا نانکلی کارشناس رایانه 390
22 محمد آرخی مسئول امور مالی 205
23 منصور صفرنژاد مسئول حراست  272
24 سمیه سهیلی مسئول دفتر شاهد ایثارگر 291
25 رقیه تفرشی مسئول قراردادهای اساتید 283
26 محمود احمدی‌نژاد  مسئول دفتر ریاست 200
27 محمد قنبرلو رئیس امور عمومی 202
28 ولی سلطانی‌صدر مسئول سمعی و بصری 292
29 شکوفه صفری مسئول دفتر گروهها 208
30 سمیرا مودب  مسئول دفتر رییس پژوهشکده 250
31 امیر اشراقی  کارپرداز 373
32 مجید بابایی انباردار و تلفنجی 231
33 جلال کوهی مسئول دبیرخانه 258
34 حجت علیایی مسئول خدمات و اتوماسیون تغذیه 247
35 زهرا شریفی امور عمومی 332