• کارکنان دانشکده

          اسامی کارکنان دانشکده اقتصاد


ردیف نام و نام خانوادگی  عنوان شغلی شماره تماس
1 فریبا حسن زاده رییس آموزش دانشکده 222
2 ربابه صالحیان کارشناس آموزش 260
3 طیبه عطارزاده کارشناس آموزش 251
4 حمیده شعبانی کارشناس آموزش 281
5 فاطمه خلیلی کارشناس آموزش 280
6 فاطمه قلی زاده کارشناس آموزش 219
7 فاطمه  غلامحسینی کارشناس آموزش 233
8 علیرضا جعفری کارشناس امور کتابخانه 381
9 ملیحه قربانیان کارشناس امور کنابخانه 284
10 لیلا لطفی کارشناس امور کنابخانه 241
11 زهرا شریفی کارشناس امور کتابخانه 238
12 اکرم شیخ کارشناس امور کتابخانه 240
13 خدیجه میرزاپور کارشناس امور کتابخانه 214
14 فریده تابش کارشناس امور کتابخانه 238
15 غلامرضا احمدی کارشناس مسئول امور پژوهشی 330
16 اکبر احمدی کارشناس پژوهشکده 250
17 محمود احمدی نژاد کارشناس مسئول امور پژوهشی 392
18 مریم مه آبادی کارشناس امور پژوهشی 255
19 مژگان حاجی خانی کارشناس امور پژوهشی  215
20 زهرا رضایی کارشناس امور پژوهشی و فصلنامه 348
21 لیلا صفی پور کارشناس فصلنامه 326
22 مرغوب قلی زاده کارشناس فصلنامه 330
23 سمیه اقلامی کارشناس فصلنامه 290
24 پدارم کریمی مسئول مرکز رایانه 270
25 لیلا نانکلی کارشناس رایانه 390
26 محمد آرخی مسئول امور مالی 250
27 حامد اسدی مسئول حراست 272
28 سمیه سهیلی انتظامات خواهران 236
29 ابولفضل مرادی کارشناس تربیت بدنی 265
30 ناهید بنیادی مسئول دفتر شاهد و ایثارگر 291
31 رقیه تفرشی مسئول قراردادهای اساتید 283
32 رسول توکلی مسئول دفتر ریاست 200
33 مسعود جعفرزاده رئیس امور عمومی 202
34 ولی سلطانی صدر مسئول سمعی و بصری  292
35 شکوفه صفری مسئول دفتر معاونین 203
36 فریبا کریم پور مسئول دفتر گروهها 208
37 سمیرا مودب  مسئول دفتر رئیس پژوهشکده 250
38 امیر اشراقی کارپزداز 373
39 مجید بابایی انباردار و تلفنچی 231
40 یاسر دلبری مسئول حضور و غیاب اساتید و کلاسها 372
41 جلال کوهی مسئول دبیر خانه 258
42 حجت علیایی مسئول خدمات و اتوماسیون تغذیه 247