• فرم چاپ و نقد کتاب

           - فرم قرارداد اظهار نظر تخصصی در مورد آثار علمی (داوری) 

- فرم ارزشيابی کتاب پيشنهادی برای ترجمه و انتشار     

    - فرم ا رزشيابی متن ترجمه شده                                       

                 - فرم الگوی معرفی و نقد کتاب                                                         

                   - فرم ارزشيابی کتاب تاليفی                                                                

      - فرم مشخصات اثر