• مدیر گروه های دانشکده
نام و نام خانوادگي: محمد بامني مقدم

مدرک تحصيلي: دکتراي آمار

ايميل: bamenimoghadam@gmail.com

شماره تماس: 88725400 - (340)

مدير گروه آمار

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
نام و نام خانوادگي: محمد جلوداري ممقاني

مدرک تحصيلي: دکتراي رياضي

ايميل: mamaghani@gmail.com

شماره تماس: 88725400 - (329)

مدير گروه رياضي

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
نام و نام خانوادگي: حسن رشيدي

مدرک تحصيلي: دکتراي علوم رايانه

ايميل: rashidi@gmail.com

شماره تماس: 88725400 - (376)

مدير گروه رايانه

دريافت رزومه علمي و پژوهشي