• معاونین دانشکده
نام و نام خانوادگي: رضا پورطاهري

مدرک تحصيلي: دکتراي آمار

ايميل: pourtaheri@gmail.com

شماره تماس: 88723165

معاون دانشكده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي