• معاونین دانشکده
نام و نام خانوادگي: محمدرضا اصغری اسکوئی 

مدرک تحصيلي: دکتراي علوم رایانه

ايميل: com

شماره تماس:  

معاون دانشكده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي