اخبار

اخبار و رویدادها

کرسی ترویجی مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی

کرسی ترویجی مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی

گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی

گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی

حمایت از فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری داخل کشور

حمایت از فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری داخل کشور

استفادۀ اصولی از توانمندی‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی در خصوص طرح امریۀ سربازی

استفادۀ اصولی از توانمندی‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی در خصوص طرح امریۀ سربازی

برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی نرم افزار تک لایو و بسته زی پرشین

برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی نرم افزار تک لایو و بسته زی پرشین

فراخوان شرکت در کنفرانس دانشجویی دموکراسی اندونزی

فراخوان شرکت در کنفرانس دانشجویی دموکراسی اندونزی

اطلاعیه ها

کرسی ترویجی مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی

کرسی ترویجی مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی

گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی

گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی

حمایت از فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری داخل کشور

حمایت از فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری داخل کشور

استفادۀ اصولی از توانمندی‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی در خصوص طرح امریۀ سربازی

استفادۀ اصولی از توانمندی‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی در خصوص طرح امریۀ سربازی

برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی نرم افزار تک لایو و بسته زی پرشین

برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی نرم افزار تک لایو و بسته زی پرشین

فراخوان شرکت در کنفرانس دانشجویی دموکراسی اندونزی

فراخوان شرکت در کنفرانس دانشجویی دموکراسی اندونزی

دسترسی