اخبار

اخبار و رویدادها

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت آموزش های تخصصی آزاد هفتمین دورۀ آزمون زبان دانشگاه را برگزار می کند

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

اولويت هاي پژوهشي شركت آب و فاضلاب استان همدان

اولويت هاي پژوهشي شركت آب و فاضلاب استان همدان

تهيه كارت بين المللي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه

تهيه كارت بين المللي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه

اطلاعیه ها

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت آموزش های تخصصی آزاد هفتمین دورۀ آزمون زبان دانشگاه را برگزار می کند

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

اولويت هاي پژوهشي شركت آب و فاضلاب استان همدان

اولويت هاي پژوهشي شركت آب و فاضلاب استان همدان

تهيه كارت بين المللي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه

تهيه كارت بين المللي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه

تب دانشگاه علامه

دسترسی