اخبار

اخبار و رویدادها

کرسی ترویجی : مقایسه پردازش داده ها

با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسي ارشد و دکترا

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسي ارشد و دکترا

رقابت علمی کنز

رقابت علمی کنز

اطلاعیه ها

کرسی ترویجی : مقایسه پردازش داده ها

با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسي ارشد و دکترا

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره كارشناسي ارشد و دکترا

رقابت علمی کنز

رقابت علمی کنز

تب دانشگاه علامه

دسترسی