• آموزش


سامانه جایابی کارورزی دانشجویان

سامانه جایابی کارورزی دانشجویان- دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ، وب گاه  http://karamouz.irost.ir  را به عنوان سامانه جایابی کارورزی دانشجویان معرفی نموده است .

تاریخ درج خبر: 1396/04/20 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٣ - شماره خبر: ٣٨٧٦ - تعداد بازدید: 1171


خروج