اخبار

اخبار و رویدادها

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

برگزاری مراسم سخنرانی، کارگاههای آموزشی، میزگرد، نشست علمی، کرسی ترویجی، نمایشگاه کتاب و ... در هفته پژوهش

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

نشست علمی جهانی‌سازی و اقتصاد جهانی

گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی برگراز می‌کند

رگزاری نشست علمی سهم بری عوامل تولید در تاریخ 30 آبان در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویانی که تا کنون پست الکترونیک آکادمیک دریافت ننموده‌اند جهت دریافت پست الکتروینک آکادمیک به سایت دانشکده مراجعه فرمایید.

معرفي دانشجوي برتر در مقطع دکتري سال 1396 بر اساس عملکرد يک ساله

معرفی دانشجوی برتر دانشکده تا تاریخ 1396/08/20 بر اساس دستورالعمل پیوست و عملکرد یک‌ساله منتهی به مهرماه 1396 (از 1395/07/01 الی 1396/06/31)

هفتمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری

همراه با برگزاری کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، مهلت ارسال چکیده مفالات تا 25 آبان ماه 1396

اطلاعیه ها

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

برگزاری مراسم سخنرانی، کارگاههای آموزشی، میزگرد، نشست علمی، کرسی ترویجی، نمایشگاه کتاب و ... در هفته پژوهش

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

نشست علمی جهانی‌سازی و اقتصاد جهانی

گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی برگراز می‌کند

رگزاری نشست علمی سهم بری عوامل تولید در تاریخ 30 آبان در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویانی که تا کنون پست الکترونیک آکادمیک دریافت ننموده‌اند جهت دریافت پست الکتروینک آکادمیک به سایت دانشکده مراجعه فرمایید.

معرفي دانشجوي برتر در مقطع دکتري سال 1396 بر اساس عملکرد يک ساله

معرفی دانشجوی برتر دانشکده تا تاریخ 1396/08/20 بر اساس دستورالعمل پیوست و عملکرد یک‌ساله منتهی به مهرماه 1396 (از 1395/07/01 الی 1396/06/31)

هفتمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری

همراه با برگزاری کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، مهلت ارسال چکیده مفالات تا 25 آبان ماه 1396

تب دانشگاه علامه

دسترسی